Privacy statement

Tandartspraktijk Tandheelkundig Zorg Centrum Streekhof levert hoogstaande tandheelkundige zorg aan haar patiënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van de cliënten te verzamelen en te bewerken. Tevens worden gegevens verzameld van het binnen de praktijk aangestelde personeel. Deze gegevens behandelen we met de grootste zorgvuldigheid.

Hieronder omschrijven we hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan.

Doel

Binnen de praktijk worden gegevens verzameld en gebruikt om onze tandheelkundige zorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen. Daarnaast voeren we een adequate personeelsadministratie. De grondslagen voor de navolgende betrokken informatie zijn gelegen in het voldoen aan wettelijke verplichtingen en consensus van de betrokkene:

Contactinformatie 

Gegevens zoals de naam, de geboortedatum, het e-mailadres, telefoonnummer(s) en het fysieke adres worden door ons verzameld en gekoppeld aan het medische dossier of personeelsdossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens zoals het Burger Service Nummer, informatie met betrekking tot de gezondheidsstatus van de patiënt en behandelinformatie worden door ons verzameld en gekoppeld aan het medische dossier van de patiënt.

Gebruik

De verzamelde informatie in het medische dossier wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste tandheelkundige zorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en voor het factureren van de behandeling. De gegevens in het personeelsdossier worden gebruikt voor het voeren van een adequate personeelsadministratie.

Met wie

We kunnen gegevens uit het medische dossier delen met andere zorgverleners, ziektekosten- en zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de tandheelkundige behandeling. Gegevens uit de personeelsadministratie worden gedeeld met Arbodiensten, loonadministrateurs en personeelsadministrateurs. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen in verwerkingsovereenkomsten.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening, gedurende het dienstverband of voor een door wetgeving bepaalde minimale of maximale bewaartermijn.

Rechten

Betrokkenen hebben het recht de door ons verzamelde informatie in te zien. Daarnaast hebben zij het recht te verzoeken om de door ons verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. Verzoeken tot wijzigingen en verwijderingen worden onverwijld gehonoreerd, voor zover dit niet in strijd is met wet- en regelgeving ten aanzien van inhoud en bewaartermijnen.

Beveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving naar de laatste stand der techniek.

‘Privacy by design’ en ‘privacy by default’

Binnen de praktijk wordt ernaar gestreefd om alleen die informatie te verzamelen die strikt voor het beoogde doel noodzakelijk is. Daarnaast wordt ernaar gestreefd alleen hen toegang te verstrekken tot de informatie die hier, vanuit het oogmerk van hun functie, toegang toe zouden moeten hebben. In de aanschaf van toekomstige ICT-systemen en applicaties wordt het aspect ‘privacy by design’ een leidend beslispunt in de keuze en aanschaf van nieuwe hardware, software of cloud-service. Tevens wordt van derdenpartijen een ‘privacy by default’ verlangt in de uitvoering van de dienstverlening.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd herzien. Wanneer als gevolg van een revisie betrokkenen aanzienlijk minder rechten hebben, dan worden zij daarvan op de hoogte gesteld.